Cyber Maturity Assessment - CMA

Infoturbe ja küberturvalisuse küpsustaseme hindamine
 • Kiire viis saada laiahaardeline ülevaade organisatsiooni turvalisusest
 • Raport on sisendiks juhtkonnale strateegiliste muudatuste juhtimiseks
 • Intervjuu kliendiga kestvusega 2 tundi ning raport 3 tööpäevaga
 • Väljundi üks osa on CMA hinnangu võrdlus sarnaste ettevõttete hinnangutega
 • Intervjuu väljundiks on kompaktne ning visuaalselt lihtsasti arusaadav raport
 • Metoodika põhineb valdkonnas üldtunnustatud standarditel
 • Raport sisaldab olulisemaid kitsaskohti ning ettepanekuid olukorra parandamiseks
 • Hind: 4500€ + käibemaks

Kirjeldus

KPMG infoturbe ja küberturvalisuse küpsustaseme hindamine (ingl k Cyber Maturity Assessment ehk CMA) on lühikese aja jooksul teostatav, kompaktne ning laiahaardeline riskihinnang kliendi infovarade kaitsmise ja küberohtudele reageerimise võimekuse kohta.

CMA on turul ainulaadne teenus, mis võimaldab 2 tunnise intervjuu alusel lisaks tehnilisele küberturvalisuse võimekuse hindamisele, anda infoturbealase hinnangu ka töötajaid mõjutavatele aspektidele, protsessidele ja füüsilisele turvalisusele, et võimaldada meie kliendil mõista erinevaid ettevõtet hõlmavaid turvanõrkusi.

Infoturbe ja küberturvalisuse hetkeseisu ja küpsustaseme visualiseerimine aitab siduda tehnilist ja ärilist vaadet, võimaldab kompleksset infot esitleda lihtsustatud kujul ning pakub juhtkonnale head sisendit strateegiliste muudatuste juhtimiseks.Teenusest lähemalt

KPMG CMA teenuse loomise peamiseks motivaatoriks oli sellise teenuse loomine, mis aitaks ettevõtte juhtkonnal lühikese ajaga ning vähese ressursi kaasamisel kaardistada infoturbe ja küberturvalisuse üldine seis ettevõttes ning mis annaks ülevaate olulisematest kitsaskohtadest. CMA tulemusel saab ettevõtte juhtkond vajaliku sisendi, mis kirjeldab prioriteetsuse järjekorras, kuidas peaks edaspidi infoturbe ning küberturvalisuse seisukohast ressursse planeerima. Selle sisendi alusel on ettevõttel tunduvalt lihtsam otsustada, kas oleks tarvis läbi viia täiendavaid IT-kontrolle ning millises järjekorras.

Teenuse kvaliteeti tagab kasutatav metoodika ning teenust osutavate spetsialistide kogemus:

 1. CMA metoodika põhineb valdkonnas üldtunnustatud standarditel ja parimatel praktikatel – nt ISO/IEC 27000 seeria standardid, NIST Cybersecurity Framework, CCS CSC, COBIT 5 jm;
 2. teenust viivad läbi pikaajalise kogemusega küberturvalisuse valdkonna tippspetsialistid – meie spetsialistidel on rahvusvaheliste projektide kogemus ning rahvusvaheliselt tunnustatud eriala sertifikaadid nagu CISM, CISA, CRISC, CGEIT, ISO/IEC 27001 Lead Auditor, GSEC, GMOB, GCCC, GPEN, GWAPT, OSCP, CEH jpm.


Hinnangu kujunemine

Infoturbe ja küberturvalisuse küpsustaset hinnatakse viie teema lõikes:

 1. planeerimine
 2. kaitsmine
 3. avastamine
 4. reageerimine
 5. taastamine

Igale teemale antakse hinnang protsendiskaalal, kus kõrgeim võimalik hinnang on 100% ning madalaim 0%. Lisaks jaguneb protsendiskaala omakorda soorituspõhiselt neljaks kategooriaks: väga hea (90-100%), hea (75-89%), rahuldav (60-74%), puudustega (0-59%).

Iga teema jaguneb omakorda alamteemadeks (näiteks kaitsmise teema puhul on kasutusel sellised alamteemad nagu „Riist- ja tarkvara turvaline seadistamine“, „Pahavara tõkestamine“, „Andmete kaitse“ ja paljud teised). Lisaks põhilistele teemadele, saab klient ka ülevaate erinevate alamteemade hinnangute osas.

Viie teema hinnangute koosmõjul tekib CMA koondhinnang – analoogselt teemade hinnanguga on ka koondhinnang protsendiskaalal, kus kõrgeim võimalik koondhinnang on 100% ning madalaim 0% (koos vastava soorituspõhise kategooriaga).

Kliendile presenteeritakse tulemusi vastavasisulises raportis, milles kajastatakse lisaks hinnangutele ka olulisemaid probleemkohti ning KPMG soovitusi olukorra parandamiseks. KPMG soovituste seas on kajastatud ka ligikaudne hinnang paranduste keerukusele ning maksumusele. Täiendavalt toome välja kuhu paigutub kliendi CMA koondhinnang võrdluses sarnaste ettevõtete CMA hinnangutega.Täiendav teave

Intervjuu kliendiga toimub reeglina Microsoft Teams keskkonnas, kuid oleme valmis teostama intervjuud ka kliendi poolt valitud füüsilises asukohas.

Toonitame siinkohal, et CMA on mõeldud esimese sammuna asutuse infoturbe ja küberturvalisuse kitsaskohtade kaardistamisel ning see ei asenda klassikalisi IT auditeid, IT riskianalüüse ning läbistusteste (ingl k Penetration Testing).

Teenuse etapid

 • 1. etapp

  Projektieelne suhtlus. Intervjuu küsimuste edastamine kliendile ning kliendi vajaduste arutelu.

  Saadame kliendile ettevalmistusteks CMA intervjuu küsimused (ca 140 küsimust). Antud küsimuste alusel saab klient kaasata kõik vajalike teadmistega isikud. Seejärel lepime kokku konkreetse aja intervjuuks.

 • 2. etapp

  Intervjuu läbiviimine kliendiga (ca 2h).

  Teostame võrdlemisi intentiivse intervjuu kliendiga ning käime läbi kõik CMA intervjuu küsimused.

 • 3. etapp

  Intervjuu vastuste analüüs ning hindamine (ca 3 tööpäeva).

  KPMG spetsialistid analüüsivad kliendi poolt edastatud vastuseid ning annavad CMA metoodika alusel vastavatele teemadele hinnangud. Teemade hinnangute koosmõjul kujuneb CMA koondhinne.

 • 4. etapp

  Raporti loomine ning tulemuste presenteerimine kliendile.

  Raportis tuuakse välja olulisemad kitsaskohad ning prioriteetsuse järjekorras vajalikud tegevused, mida tuleks olukorra parandamiseks ette võtta (koos indikatiivsete hinnangutega olukorra parandamise jaoks vajalike ressursside osas). Tulemused vormistatakse CMA raportisse ning edastatakse kliendile 3 tööpäeva jooksul. Raporti tulemusi presenteeritakse kliendile vastava kohtumise raames.

CMA teenuse väljund

CMA teenuse väljundiks on kompaktne ning visuaalselt lihtsasti arusaadav raport (nii eesti kui ka inglise keeles), mis sisaldab:

 • CMA koondhinnet (0-100%)
 • CMA teemade – planeerimine, kaitsmine, avastamine, reageerimine, taastamine – eraldiseisvad hinnangud (0-100%)
 • olulisemaid kitsaskohti ning nende kirjeldust
 • ettepanekuid olukorra parandamiseks
 • indikatiivseid hinnanguid olukorra parandamise jaoks vajalike ressursside osas
 • CMA koondhinnangu võrdlust sarnaste ettevõttete hinnangutega
CMA näidisraporti kuvatõmmised

Kuvatõmmis 1. CMA näidisraport - koondhinnang.


Kuvatõmmis 2. CMA näidisraport - teemade hinnangud.


Kuvatõmmis 3. CMA näidisraport - planeerimise teema detailne hinnang.

Tunned huvi?
KPMG ekspertide sertifikaadid
OSCP
Certified Information Systems Security Professional
GWAPT
GIAC Web Application Penetration Tester
CISSP
Certified Information Systems Security Professional
CISM
Certified Information Security Manager
CISA
Certified Information Systems Auditor
CEH
Certified Ethical Hacker
GSEC
GIAC Security Essentials Certification
A+
CCNA
CISSP
CRISC
GCCC
GMOB
GPEN
Linux+
NATO CSP
Network+
OSWP
Security+
Server+
SSCP
Tekkis lisaküsimusi?
Mihkel Kukk
KPMG Baltics OÜ
Narva mnt 5, Tallinn 10117, Estonia
Tel: +372 626 8700